fanatizm

fanatizm
<lat.> Fanatik adamın düşüncə və hərəkət tərzi; başqa etiqadlara düşmən münasibət bəsləyib öz inandığına hədsiz sədaqət göstərmə, sevmə, öz əqidəsinə qeyri-adi sədaqət; təəssübkeşlik. // Mövhumatçılıq. Fanatizmlə mübarizə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • fanatizm — is., Fr. fanatisme Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık Aile fanatizmi de bir başka bencillik tezahürüdür. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Фанатик — Фанатизм (греч. Φανατισμός, лат. Fanaticus, фр. fanatisme) слепое и пламенное следование убеждениям, особенно в области религиозно философской, национальной или политической. Крайняя степень приверженности к каким либо идеям, верованиям или… …   Википедия

  • bağnazlık — is., ğı Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup, fanatizm, mutaassıplık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • pərəstiş — f. 1) ibadət, tapınma; 2) fövqəladə məhəbbət; məftunluq fanatizm …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təəssüb — ə. 1) fanatizm; 2) ifrat dərəcədə dindar olduğundan başqa dinlərə kin bəsləmə; 3) fədakarcasına tərəfdar olma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • despotizm — <yun.> 1. İstibdada əsaslanan dövlət quruluşu; qeyri məhdud hakimiyyət; istibdad, mütləqiyyət. 2. məc. Zülmkarlıq, müstəbidlik, zülm. Məlumdur ki, elm və mədəniyyət geniş yayıldıqdan sonra despotizm, fanatizm . . artıq yaşaya bilməzlər. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • didilmək — f. 1. Didik hala gəlmək, didikdidik olmaq, lif lif, tel tel ayrılmaq, dağılmaq, yıpranmaq. Paltarı didilmək. – Didilməkdən çuxamda da bir sağ tikə qalmamışdı. S. R.. Döşəklərin yunu çırpılır, didilir və təzədən salınır. Ə. Abasov. 2. Zülmə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diri-diri — z. 1. Diri halda, öldürmədən, ölməmiş. Quşu diri diri tutmaq. – Amma razı olduqda özümü diri diri od içinə salmış olurdum. T. Ş. S.. <Birinci kəndli:> Ay Mirzə, başına dönüm, . . Səfər bəy bizi diridiri qırıb tələf edir. . B. T.. Dini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fanatik — 1. <lat. fanaticus – azğın> 1. Dindarlığı həddini aşaraq, başqa dinlərə düşmən münasibət bəsləyən adam; qatı mövhumatçı. Bağdad Şərq dünyasını təmsil edən əfsanəvi bir şəhər kimi, öz fanatik cah cəlalı ilə bütün dünyanı heyrətə saldı. . . Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mövhumat — is. <ər. «mövhum» söz. cəmi> 1. Əslində olmayıb xəyala, fikrə gətirilən şeylər; xəyalat. 2. İnsanları cəhalətdə saxlayan dini görüşlər; xurafat, fanatizm. Mövhumatla mübarizə. – Dini mövhumat insanları daimi bir qorxu altında saxlayır,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”